Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
Q&A med Zealand Pharma, 26 August kl 15.00 Læs mere her

Pharmiva har fået mange tæsk?


104819 Aps invest 28/7 2022 16:19
2
Oversigt

Hvorfor har Pharmiva fået så mange tæsk? Ved godt at mange biotek selskaber har fået sindsygt mange tæsk, men alligevel. Skal de ud og hente ny kapital, eller hvad er problemet? Overvejer at købe ind nu, men hvis de går ud med nye aktier til meget lav kurs, gider jeg ikke røre ved den :)28/7 2022 17:34 Aps invest 2104821Ja, okay 25% op idag, men stadigvæk langt fra kurs 12-14 som kursen var i efteråret. :)28/7 2022 17:40 Helge Larsen/PI-redaktør 2104822Jeg har været aktionær i selskabet længe før de blev børsnoteret.

Selskabet har et helt unikt middel med klinisk bevist effekt mod bakteriel vaginosis og andre gener i vagina.

Desværre har hverken bestyrelse eller de skiftende direktører været istand til at forløse det store potentiale.

Foreløbig har virksomheden indgået aftaler med med en række apotekerkæder i Sverige, hvor salget halter gevaldigt pga fejlslagen markedsføring af produkter.

Internationalt har selskabet endnu ikke nogen større partneraftaler.

Jeg afventer H2-regnskabet for at vurdere, hvorvidt jeg eventuelt skal supplere min nuværende position aktier i selskabet.28/7 2022 17:49 Aps invest 2104823Tak for svar, Helge. De prøver ihverfald, men investorerne tror åbenbart ikke på ledelsen.... Pharmiva har under de senaste månaderna fört diskussioner med potentiella framtida partners och systematiskt utvärderat vilka samarbetsmodeller som är bäst för Vernivia på olika geografiska marknader. I juni deltog bolaget i konferensen BIO International Convention i San Diego, USA, där ett flertal nya dialoger initierades med potentiella partners i olika territorier. Pharmiva intensifierar nu affärsutvecklingsarbetet med målsättningen att teckna licensavtal för lansering av Vernivia även utanför Europa.28/7 2022 18:19 Helge Larsen/PI-redaktør 1104825Investorerne vil se reelle aftaler med udenlandske partnere. Vi ikke høre mere omkring drøftelser og dialog. Den sang har vi hørt i flere år nu.28/7 2022 18:26 Aps invest 2104826:) med andre ord....ikke mere snak...nu vil aktionærerne se handling...fair nok :)13/8 2022 19:13 ola 1105265Så har de fundet den nye CEO. Det ser ud til, at hun er blevet ansat med henblik på, at få skudt gang i det internationale salg, det bliver spændende at følge fremadrettet, om det lykkes. Forhåbentlig får vi mere at vide om hendes planer i næste uge.

https://www.pharma-industry.se/anna-linton-tilltrader-idag-som-ny-vd-for-pharmiva-ab/16/8 2022 09:14 ProInvestorNEWS 1105306Pharmiva beslutar om riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 16,5 MSEK inför internationell kommersialisering
15.8.2022 18.09 • MFN •
Styrelsen för Pharmiva AB (publ) ("Pharmiva" eller "Bolaget") har idag beslutat om nyemission av aktier som tillför Bolaget totalt cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader ("Kapitaliseringen"). Bolaget har mottagit teckningsförbindelser på halva totala emissionsbeloppet samt garantier på resterande emissionsbelopp från en begränsad krets av befintliga aktieägare och utvalda professionella investerare med långsiktigt intresse i Bolaget. Styrelse och ledning deltar med drygt 0,8 MSEK. Styrelsens beslut om Kapitaliseringen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 2 september 2022. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Den planerade Kapitaliseringen i korthet

Kapitaliseringen utgörs av en riktad emission om cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader ("Riktade emissionen") samt, i syfte att ge övriga befintliga aktieägare samt allmänheten möjlighet att delta, en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till samma villkor som i den Riktade emissionen. Företrädesemissionen tillför Bolaget ytterligare cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Kapitaliseringen avser att finansiera aktiviteter kopplade till Pharmivas strategi för att uppnå Bolagets målsättningar som beskrivs nedan. I samband med beslutet uppdaterar Pharmiva operationella målsättningar. Den Riktade emissionen är i sin helhet skriftligen avtalad genom teckningsförbindelser. Pharmiva har erhållit ytterligare teckningsförbindelser om cirka 1,73 MSEK och garantiåtaganden om cirka 8,15 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen. Styrelseledamöter, ledande befattningshavare och grundare som är aktieägare i Pharmiva har tillsammans ingått avtal om att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i Kapitaliseringen under en period om sex månader (så kallad lock-up). Upplägget med en riktad emission och en företrädesemission syftar till att minska osäkerheten kring att säkerställa det totala kapitalbehovet. Styrelsens beslut om den Riktade emissionen och Företrädesemissionen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 2 september 2022.

Anna Linton, VD Pharmiva, kommenterar

"I samband med noteringsemissionen i mars 2021 kommunicerade vi att nettofinansieringen från emissionen skulle finansiera Pharmivas verksamhet till åtminstone det tredje kvartalet 2022. Sedan noteringen har vi uppnått flera milstolpar, framför allt en framgångsrik lansering av vår första produkt Vernivia® i Sverige. Målsättningen för Vernivia® i Sverige är att etableras som den ledande produkten för behandling av bakteriell vaginos. På sikt avser vi att expandera produktportföljen genom nya indikationsområden för Vernivia®. Baserat på diskussioner med Pharmivas vetenskapliga råd av ledande experter inom kvinnohälsa och baserat på den fas Pharmiva befinner sig i ser vi fördelar med att prioritera inriktningen på vår produktutveckling av Vernivia® mot indikationerna förebyggande av bakteriell vaginos samt förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar. Vidare avser vi även att genom samarbete med partners utveckla nya produkter baserade på Bolagets patenterade mousseteknologi Venerol®."

Malte Zaunders, styrelseordförande Pharmiva, kommenterar

"Efter en framgångsrik lansering i Sverige står vi nu inför en internationell kommersialisering, vilket är i linje med vår vision om att bli ett globalt FemTech-bolag med en bred portfölj av antibiotikafria produkter inom vaginal hälsa. Världsmarknaden för behandlingar av bakteriell vaginos växer kraftigt och uppskattas år 2027 vara värd cirka 1,7 miljarder USD[1]. Därmed ser vi stora tillväxtmöjligheter och intäktspotentialer med att kommersialisera Vernivia® internationellt. Genom en licensmodell på utvalda marknader kan vi erhålla förskotts- och milstolpsbetalningar som kan finansiera vidare etablering och lansering på ytterligare marknader. Därav är vår målsättning att under kommande tolv månader ingå ett till två licensavtal".

Bakgrund, motiv samt målsättningar

Pharmivas första produkt Vernivia®, som är baserad på Bolagets patenterade mousseteknologi Venerol®, lanserades på den svenska marknaden i oktober 2021. Sedan dess har Bolaget gjort betydande framsteg med lansering hos majoriteten av de svenska apotekskedjorna. Lanseringen av Vernivia® är Pharmivas första steg mot visionen om att bli ett globalt ledande FemTech-bolag med en bred portfölj av antibiotikafria produkter inom vaginal hälsa.

Pharmivas strategi för att accelerera försäljningen av Vernivia® innefattar kommersialisering av produkten utanför Sveriges gränser samt att slutföra den pågående studien PIVA-01. Syftet med PIVA-01 är att kliniskt dokumentera effekten av behandlingen och tillföra väsentlig klinisk evidens för Vernivia® som minst likvärdig med antibiotikabaserade behandlingar - som i dag utgör det ledande behandlingsalternativet - samtidigt som Vernivia® kan visa sig ha en förbättrad symtomlindring och tolerabilitet. Styrelsen bedömer att studien är viktig för den fortsatta etableringen av Vernivia® och för att möta kraven på internationella marknader. För att lansera Vernivia® globalt, först på större marknader i Europa och i USA, är Pharmivas strategi att ingå distributörs- och licensavtal. Eftersom Pharmiva äger den europeiska CE-märkningen för Vernivia® är Bolagets avsikt att ingå distributörsavtal inom Europa. Utanför Europa, exempelvis i USA, avser Pharmiva i stället ingå licensavtal och låta partners ta ansvar för hela registreringsprocessen och lanseringen. Detta eftersom Pharmivas styrelse ser fördelar med en licensmodell som innebär att Bolaget kan erhålla förskotts- och milstolpsbetalningar, vilket enligt styrelsens bedömning kommer minska det långsiktiga kapitalbehovet, samt möjliggöra för Bolaget att snabbare uppnå lönsamhet.

Baserat på diskussioner med Pharmivas vetenskapliga råd, bestående av ledande experter inom kvinnohälsa, ser styrelsen i Bolaget fördelar med att prioritera inriktningen på produktutvecklingen av Vernivia® mot indikationerna förebyggande av bakteriell vaginos och förebyggande av den sexuellt överförbara sjukdomen gonorré. Pharmiva avser initialt att utveckla Vernivia® för regelbunden användning, året runt, med syftet att förebygga återkommande bakteriell vaginos - som ofta drabbar kvinnor i cykler och därför behöver behandlas vid upprepade tillfällen. En förebyggande produkt för regelbunden användning kan inta en naturlig plats i kvinnors badrumsskåp för att förebygga bakteriell vaginos innan infektionen får fäste. Därutöver avser Pharmiva att genom samarbete utveckla nya produkter baserade på Bolagets patenterade mousseteknologi Venerol®, som kan användas som bärare av läkemedel riktade mot nya indikationsområden. Vidare arbetar Pharmiva med att vidareutveckla produktlösningen av Vernivia® från multidos till singeldos i flerpack ("mono-dose delivery system") med syftet att minska Bolagets kostnader för sålda varor med cirka 50 procent, samt för att optimera och bredda produktens möjligheter.

Pharmivas styrelse bedömer att Bolagets strategi, mot bakgrund av ovan, tillvaratar de kommersiella möjligheter som finns för Pharmivas produkter. Motivet till Kapitaliseringen är att finansiera de aktiviteter som syftar till att realisera Pharmivas strategi och uppnå framtida målsättningar, primärt kommersialiseringen utanför Sverige samt att slutföra Bolagets pågående studie PIVA-01. Bolaget har som målsättning att inom de kommande tolv månaderna ingå ett till två licensavtal vilket avser inbringa intäkter som bidrar till finansiering av vidare kommersialisering, etablering och produktutveckling. Gällande studien PIVA-01 är Bolagets målsättning att färdigställa studien och presentera en preliminärrapport avseende studieresultatet under första kvartalet 2023 samt en slutrapport under första halvåret 2023. Vidare har Pharmiva som målsättning att färdigställa produktlösningen av Vernivia® som singeldos i flerpack under andra kvartalet 2024. Bolagets målsättning för Vernivia® är att uppnå en marknadsandel om tio procent i Sverige ett år efter lanseringen, vilket är under fjärde kvartalet 2022. På längre sikt är Bolagets målsättningar att Vernivia® skall etableras internationellt som den ledande receptfria behandlingen mot bakteriell vaginos samt att expandera produktportföljen både genom nya indikationsområden för Vernivia® och nya produkter baserat på Venerol®.

Styrelsen i Pharmiva har idag beslutat om den Riktade emissionen och Företrädesemissionen som - förutsatt att extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut - vid fullteckning kan tillföra Bolaget totalt cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader, vilka vid fulltecknad emission beräknas uppgå till cirka 2,7 MSEK.

Emissionslikvidens användande

Nettolikviden från Kapitaliseringen avser huvudsakligen finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

* Producera två kommersiella batcher av Vernivia® - cirka 15 procent

* Färdigställa den kliniska studien PIVA-01 - cirka 15 procent

* Bedriva försäljning och marknadsföring av Vernivia® inklusive affärsutveckling, samt i samarbete med partners utveckla nya produkter baserade på Venerol® - cirka 28 procent

* Utveckla Vernivia® som singeldos i flerpack - cirka 4 procent

* Genomföra kvalitetsarbete innefattande arbete med MDR-certifiering - cirka 12 procent

* Tillföra övrigt rörelsekapital för operationella kostnader - cirka 26 procent

Extra bolagsstämma

Styrelsen kallar aktieägarna till en extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om den Riktade emissionen och Företrädesemissionen genom ett separat pressmeddelande. Extra bolagsstämman är planerad att äga rum den 2 september 2022.

Den planerade Riktade emissionen

Den Riktade emissionen omfattar 3 651 831 aktier och tillför Bolaget cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i den Riktade emissionen är 1,80 SEK per ny aktie. Den Riktade emissionen sker med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och riktas till en begränsad krets av befintliga aktieägare och utvalda professionella investerare med ett långsiktigt intresse i Bolaget, varav det största enskilda teckningsbeloppet om cirka 1,7 MSEK investeras av den befintliga ägaren Quantify AB. De befintliga aktieägare som ingår i den Riktade emissionen har till Bolaget förbundit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Inga tecknare i den Riktade emissionen utgörs av styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller närstående till Bolaget. Den Riktade emissionen är i sin helhet på förhand skriftligen avtalad genom teckningsförbindelser. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för Bolaget, attraktiva villkor, särskilt sett till tids- och kostnadsaspekten för genomförandet av den Riktade emissionen. Genom den Riktade emissionen tillförs rörelsekapital i syfte att arbeta mot satta målsättningar och detta på ett kostnads- och tidseffektivt sätt där Bolagets finansiella ställning stärks. Således har det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den Riktade emissionen frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för Bolaget och aktieägarna på sikt.

Den planerade Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningsperiod:* 12 september 2022 - 26 september 2022

Emissionsvolym:* Det planerade erbjudandet omfattar högst 5 489 648 aktier. Förutsatt att den planerade Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier före Kapitaliseringen:* 8 234 472 aktier.

Teckningskurs:* 1,80 SEK per ny aktie, vilket är densamma som i den Riktade emissionen.

Företrädesrätt och avstämningsdag: Den som på avstämningsdagen, som är planerad till den 7 september 2022, är registrerad aktieägare i Pharmiva äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Pharmiva. Sista dag för handel med Bolagets aktier, inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen, är den 5 september 2022. Första dag för handel med Bolagets aktier, exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen, är den 6 september 2022. Även allmänheten ges möjlighet att teckna i Företrädesemissionen.

Planerad handel med teckningsrätter:* 12 september 2022 - 21 september 2022.

Planerad handel med BTA:* Handel med BTA (betald tecknad aktie) är planerad att pågå från och med den 12 september 2022 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTA kommer meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.

Handelsplats:* Nasdaq First North Growth Market.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avtal om lock-up

Pharmiva har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 9,9 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtagandet som avser förbindelser från huvudägare, styrelse, ledande befattningshavare samt externa professionella investerare uppgår till cirka 1,7 MSEK, motsvarande 17,6 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandet som avser garanti från befintliga aktieägare och externa professionella investerare uppgår till cirka 8,1 MSEK, motsvarande 82,4 procent av Företrädesemissionen. För utställda garantiåtaganden utgår en kontant premieersättning om tio procent. Tecknings- och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande, varför det finns risk att åtagandet, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Styrelse, ledande befattningshavare och grundare som är aktieägare i Pharmiva har tillsammans genom avtal om så kallad lock-up, med Sedermera Corporate Finance AB som motpart, åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i Kapitaliseringen under en period om sex månader räknat från offentliggörandet av Kapitaliseringen. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 16 procent av det totala antalet aktier innan Kapitaliseringen.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Under förutsättning att extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut om Kapitaliseringen kommer emissionerna medföra en ökning av antalet aktier och aktiekapital i Bolaget. Genom fullteckning i Företrädesemissionen kan antalet aktier öka med högst 5 489 648 aktier, från 8 234 472, till högst 13 724 120 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med högst cirka 658 757,76 SEK, från 988 136,64 SEK, till högst cirka 1 646 894,40 SEK. Förutsatt fullteckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier genom den Riktade emissionen öka med ytterligare högst 3 651 831 aktier, från 13 724 120, till 17 375 951 aktier. Aktiekapitalet kommer då öka med ytterligare cirka 438 219,72 SEK, från cirka 1 646 894,40 SEK, till cirka 2 085 114,12 SEK.

Befintliga aktieägare som ej deltar i Företrädesemissionen kommer uppleva en utspädningseffekt om cirka 40 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Befintliga aktieägare som inte deltar har dock möjlighet att erhålla viss ekonomisk kompensation genom försäljning av teckningsrätter senast den 21 september 2022. Förutsatt att den planerade Företrädesemissionen fulltecknas kommer den Riktade emissionen medföra en ytterligare utspädningseffekt om totalt cirka 21 procent av rösterna och kapitalet.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, en sammanfattande teaser och anmälningssedel avseende den planerade Företrädesemissionen kommer att finnas tillgängliga via Bolagets (http://www.pharmiva.com/), Sedermera Corporate Finance AB:s (http://www.sedermera.se/) och Nordic Issuing AB:s (http://www.nordic-issuing.se/) respektive hemsidor senast i samband med den planerade teckningstidens inledande.

Rådgivare

I samband med Kapitaliseringen agerar Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

http://www.sedermera.se

För ytterligare information om Pharmiva kontakta:

Anna Linton, vd Pharmiva AB

Telefon: +46 702 449 207

E-post: anna.linton@pharmiva.com

http://www.pharmiva.com

Pharmiva i korthet:

Pharmiva är ett svenskt femtech-bolag som arbetar för en bättre vaginal hälsa genom att utveckla innovativa antibiotikafria behandlingar mot underlivsinfektioner. Bolagets första produkt är Vernivia®, en receptfri CE-certifierad vaginal mousse med indikationen bakteriell vaginos (BV), en vanlig vaginal infektion som drabbar 1 av 3 kvinnor i åldern 14-49 år. Med Vernivia® vaginal mousse får kvinnor tillgång till en ändamålsenlig behandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den globala hälsan med allvarlig utveckling av antibiotikaresistens. Lanseringen av Vernivia®, som säljs via apotekskedjor i Sverige, är första steget mot Pharmivas mål att bli ett globalt femtech-bolag med en bred portfölj av antibiotikafria produkter inom vaginal hälsa. Pharmiva är noterat på Nasdaq First North Growth Market, för mer information besök http://www.pharmiva.com

Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, (telefon 031-761 22 30,

http://www.partnerfk.se

).

[1] Bacterial Vaginosis Therapeutics Market Size And Forecast. Verified Market Research 2021.

För ytterligare information kontakta:

Malte Zaunders, ordförande Pharmiva AB

e-mail mz@azgrowthcapital.com

telefon +46 709 399790

Denna information är sådan information som Pharmiva är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-15 18:09 CEST.

Bifogade filer

https://storage.mfn.se/a26fa577-dfc4-4a9e-b7fa-dcd604319e68/pharmiva-beslutar-om-riktad-emission-och-fullt-garanterad-foretradesemission-om-totalt-cirka-16-5-msek-infor-internationell-kommersialisering.pdf

https://mfn.se/a/pharmiva/pharmiva-beslutar-om-riktad-emission-och-fullt-garanterad-foretradesemission-om-totalt-cirka-16-5-msek-infor-internationell-kommersialisering

https://storage.mfn.se/a26fa577-dfc4-4a9e-b7fa-dcd604319e68/pharmiva-beslutar-om-riktad-emission-och-fullt-garanterad-foretradesemission-om-totalt-cirka-16-5-msek-infor-internationell-kommersialisering.pdf16/8 2022 13:46 ola 1105321Hmmm, havde lige glædet mig over, at jeg i sidste uge var blevet ejer af af en meget lille andel af Pharmiva til tilbudspris ?
For at undgå yderligere udvanding forventer jeg at købe tegningsrettighederne. Er der nogen der ved hvorledes det normalt foregår? Er det f.eks. Nordnet der kommer til at udbyde disse?16/8 2022 13:52 Helge Larsen/PI-redaktør 1105323Det plejer at køre via Nordnet.17/8 2022 09:33 ola 1105340Pharmiva har offentliggjort q2 tal:

https://pharmiva.com/mfn_news/pharmiva-publicerar-halvarsrapport-for-2022/

Det ser ud til at at Sveriges apoteker og helsebutikker har taget godt imod Vernivia. Dette er naturligvis godt, da Pharmiva ellers ikke vil lykkes. At apoteker og helsebutikker har taget godt imod Vernivia, er også positivt, da det viser at fagfolk vurderer at der er behov for produktet.
Pharmva fremhæver selv, at de har haft omsætningsvækst fra q1 til q2 på 262%? De er ved at introducere Vernivia, hvorfor en stor stigning var forventet, samtidig ved vi ikke hvor mange dage Vernivia var på market i q1, hvorfor det er vanskeligt at have en holdning til omsætningsvæksten. Det er dog meget positivt at så stor en del af Sveriges apoteker og helsebutikker har valgt at have Vernivia på hylderne.17/8 2022 14:10 Helge Larsen/PI-redaktør 1105349Produktet fejler ikke noget. Det er som tidligere nævnte helt unikt antibiotikafrit middel med klinisk bevist effekt mod bakteriel vaginosis og andre gener i vagina. Problemet er den håbløse markedsføring og salgskanalerne bla. på egen web, som ikke allerede er sat internationalt op.17/8 2022 15:34 ola 0105355Enig, har ikke selv evnerne til at vurdere et medicinsk produkt (er uddannet indenfor økonomi) hvorfor udtagelser fra fagfolk har betydning for mig. Det virker som om Pharmiva har reageret på den manglende afsætning, ved at ansætte ny CEO, der i hendes første udtagelser viser hun har fokus på afsætningen.TRÅDOVERSIGT