Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
Oversigt

Der kom så en lang forklaring idag. Ret spændende.


Denne børsmeddelelse udgør vurderingen fra Columbus IT Partner A/S' bestyrelse

i henhold til § 14 i bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts 2010 om

overtagelsestilbud.EG Holding A/S (?Tilbudsgiver?), et indirekte helejet selskab af Nordic Capital

Fund VII, har den 28. juli 2010 fremsat et købstilbud (?Købstilbuddet?) for

erhvervelse af alle aktierne i Columbus IT Partner A/S (?Selskabet?) for DKK

3,10 pr. aktie (?Tilbudskursen?) á nominelt DKK 1,25.Bestyrelsen i Selskabet har i overensstemmelse med § 14 i bekendtgørelse nr.

221 af 10. marts 2010 om overtagelsestilbud (?Bekendtgørelsen?) udarbejdet

nærværende vurdering, der indeholder bestyrelsens holdning til Købstilbuddet og

begrundelse herfor, herunder de øvrige i § 14 omhandlede forhold.På baggrund heraf har bestyrelsen enstemmigt, idet bestyrelsesformand Ib Kunøe

og bestyrelsesmedlem Sven Madsen har afstået fra at deltage i behandlingen af

tilbuddet på grund af inhabilitet, vurderet at Købstilbuddet ikke er attraktivt

for Selskabets aktionærer. Selskabets bestyrelse anbefaler således, at

Købstilbuddet ikke accepteres af Selskabets aktionærer.1. Baggrund

EG Holding A/S offentliggjorde den 30. juni 2010 en meddelelse om at fremsætte

et frivilligt overtagelsestilbud til Selskabets aktionærer senest den 28. juli

2010. Købstilbuddet blev formelt fremsat den 28. juli 2010.Købstilbuddet er blandt andet betinget af:

1. at Tilbudsgiver ejer eller har modtaget gyldige accepter af Købstilbuddet

for i alt mere end 90 % af de udestående aktier i Selskabet; og

2. at Tilbudsgiver efter aftale med Selskabets bestyrelse får adgang til at

gennemføre en afgrænset bekræftende due diligence af Selskabet.Consolidated Holdings A/S, der direkte eller indirekte kontrollerer ca. 48 % af

aktierne i Selskabet, meddelte Selskabet, at Consolidated Holdings A/S ikke

ønsker at afhænde de af Consolidated Holdings A/S kontrollerede aktier på de i

Købstilbuddet varslede tilbudsvilkår. På denne baggrund fandt bestyrelsen i

Columbus IT Partner A/S ikke anledning til at indgå i drøftelser om den af EG

Holding A/S ønskede due diligence.2. Resumé af Købstilbuddet

Tilbudsgiver tilbyder ifølge Købstilbuddet på visse betingelser at købe alle

aktier i Selskabet mod en kontant betaling på DKK 3,10 pr. aktie à nominelt DKK

1,25.Købstilbuddet gælder fra og med den 28. juli 2010 og udløber den 25. august

2010 kl. 17.00 (dansk tid) eller ved udløbet af en eventuel forlængelse af

tilbudsperioden, medmindre Købstilbuddet forinden er bortfaldet.Såfremt Tilbudsgiver efter afregningen af Købstilbuddet kommer til at eje mere

end 90 % af aktiekapitalen og stemmerne i Columbus IT, har Tilbudsgiver til

hensigt at iværksætte tvangsindløsning af de udestående aktier, som

Tilbudsgiver ikke ejer på det tidspunkt, i medfør af selskabslovens regler og i

tilslutning hertil søge aktierne i Selskabet afnoteret fra NASDAQ OMX

Copenhagen.Endvidere fremgår det af Købstilbuddet, at EG Holding har til hensigt at

sammenlægge Selskabet og EG Koncernen ved en fusion.Købstilbuddet er betinget af

a) at Tilbudsgiver ejer eller har modtaget gyldige accepter af Købstilbuddet

for i alt mere end 90 % af de udestående aktier i Selskabet. Såfremt der opnås

accept af Købstilbuddet fra aktionærer repræsenterende mindre end 90 % af de

udestående aktier i Selskabet, bortfalder Købstilbuddet;

b) at Tilbudsgiver efter aftale med Selskabets bestyrelse får adgang til at

gennemføre en afgrænset bekræftende due diligence af Selskabet, samt at en

sådan due diligence bekræfter oplysningerne i prospektet pr. 23. juni 2010 som

værende korrekt;

c) at der i perioden, indtil Købstilbuddet er blevet gennemført, ingen

ændringer sker i eller ingen tiltag foretages med henblik på ændring i

Selskabets aktiekapital eller vedtægter, og ej heller udsteder værdipapirer,

som direkte eller indirekte kan ombyttes til aktier i Selskabet;

d) at Tilbudsgiver har opnået alle nødvendige godkendelser fra offentlige

myndigheder til at erhverve hele aktiekapitalen i Selskabet;

e) at der i perioden, indtil Købstilbuddet er gennemført, ikke er indtruffet

begivenheder, forhold eller omstændigheder i Selskabet, som kan have en

væsentlig negativ indvirkning på Selskabets drift og forretningsaktiviteter,

dets økonomiske situation eller fremtidsudsigter; og

f) at gennemførelse af Købstilbuddet ikke udelukkes eller i væsentlig grad

trues eller vanskeliggøres af lovgivning, retssager, myndighedsbeslutninger

eller andre lignende omstændigheder uden for Tilbudsgivers kontrol.3. Tilbudsgiver

Tilbudsgiver er moderselskab i en gruppe af selskaber (?EG Koncernen?), der

tilsammen udgør en dansk-baseret virksomhed, som leverer brancherettede

IT-løsninger og konsulentydelser. EG Koncernen er et privatejet dansk selskab,

der ultimativt er ejet og kontrolleret af Nordic Capital Fund VII, som er en af

Nordens største private equity-investorer.EG Koncernen har specialiseret sig i at levere virksomhedssystemer, også kaldet

ERP systemer, til virksomheder inden for udvalgte brancher og baseret på

velkendte systemplatforme fra blandt andet Microsoft og SAP. Brancheløsningerne

henvender sig især til virksomheder inden for handel, utility, retail, bygge &

anlæg, produktion samt grossister og virksomheder med kompleks logistik og

distribution.EG Koncernen er repræsenteret i Danmark, Sverige og Norge med

omsætningsfordeling 2009 på henholdsvis 90,3 %, 5,6 % og 4,1%.4. Vurdering af Købstilbuddet for Selskabets aktionærer

Bestyrelsen har med hjælp fra sine egne finansielle og juridiske rådgivere

gennemgået Købstilbuddet for at kunne fremlægge sin holdning til Købstilbuddet.

I den forbindelse gøres aktionærerne opmærksom på følgende fordele, ulemper og

øvrige overvejelser, som efter Bestyrelsens opfattelse er væsentlige, dog uden

at listen anses for at være udtømmende.

Fordele

? I det omfang at Tilbudsgiver modtager gyldige accepter af Købstilbuddet for i

alt mere end 90 % af de udestående aktier, vil de sælgende aktionærer opnå en

præmie på 49 % i forhold til den volumenvægtede gennemsnitskurs på DKK 2,08 den

29. juni 2010, som var sidste handelsdag, før Tilbudsgiver offentliggjorde at

Købstilbuddet vil blive fremsat.

? Den gennemsnitlige aktiekurs over en tremåneders periode forud for den 29.

juni 2010 var på DKK 2,50, svarende til en præmie på 24 %.

? Aktiekursen tre måneder forud for den 29. juni 2010 var på DKK 2,85, svarende

til en præmie i forhold til Tilbudskursen på 9 %.Ulemper

? Købstilbuddet fremsættes med forbehold for en række betingelser, jf. afsnit 2.

? Sælgende aktionærer vil ikke kunne tage del i en eventuel senere forøgelse af

Selskabets værdi efter transaktionen.

? Aktionærerne kan blive beskattet af en realiseret fortjeneste, hvis de vælger

at sælge deres aktier. Den skattemæssige konsekvens af en accept af

Købstilbuddet afhænger af hver enkelt aktionærs individuelle forhold, og

bestyrelsen anbefaler de enkelte aktionærer at vurdere deres egen skattemæssige

stilling og eventuelt rådføre sig med egne professionelle rådgivere.

? Købstilbuddet fremsættes med forbehold for konkurrenceretlige godkendelser.

? Selskabets hovedaktionær, Consolidated Holdings A/S, der direkte eller

indirekte kontrollerer ca. 48 % af aktierne i Selskabet, har meddelt Selskabet,

at Consolidated Holdings A/S ikke ønsker at afhænde de af Consolidated Holdings

A/S kontrollerede aktier på de i Købstilbuddet varslede tilbudsvilkår, hvorfor

Købstilbuddet med al sandsynlighed bortfalder.Øvrige overvejelser

Selskabet offentliggjorde den 23. juni 2010 et prospekt (?Prospektet?) i

forbindelse med en kapitaludvidelse med fortegningsret for Selskabets

aktionærer. Heraf fremgik det, at Selskabets samlede nettorentebærende gæld

efter udbuddet i alt udgør DKK -44,7 mio., jf. nedenstående tabel.

Tabel 1: Kapitalisering og gældssituation jf. Prospektet

DKK mio. 31. marts 2010 urevideret Effekt af udbud Efter Udbud

Likvider 51,5 47,9 99,6

Kortfristet rentebærende gæld 51,7 0 51,7

Langfristet rentebærende gæld 3,0 0 3,0

Nettorentebærende gæld i alt 3,2 -47,9 -44,7

Aktiekapital 99,1 33,0 132,1

Reserver 126,5 14,9 141,4

Egenkapital 225,6 47,9 273,5

Minoritetsinteresser 11,2 0 11,2

Kapitalisering i alt 240,0 0 240,0

Selskabet har i en årrække været hæmmet af en høj gældsbyrde, stram likviditet

samt svigtende økonomiske resultater. Den gennemførte emission har sikret at

Selskabet har et væsentligt økonomisk råderum til at forfølge sin påbegyndte

fokuseringsstrategi, som tilsammen med den stærke og langvarige relation til

Microsoft Business Solutions, er fundamentet for en langsigtet succes.Allerede i år forventes indtjeningsniveauet at være tilbage på niveauet før

finanskrisen. Indtjeningsniveauet forventes at blive øget yderligere de

kommende år i takt med realiseringen af den iværksatte fokuseringsstrategi og

en mulig forbedring af konjunkturerne.Det økonomiske råderum giver endvidere mulighed for at anvende de muligheder

der opstår i markedet til ekspansion gennem opkøb.På denne baggrund anser bestyrelsen, at der er mulighed for betragtelige

værdistigninger i de kommende år, hvilket ikke anses som afspejlet i

Tilbudskursen.5. Bestyrelsens holdning til Købstilbuddet

Bestyrelsen skal i henhold til Bekendtgørelsens § 14 udtrykke sin holdning til

følgende elementer i Købstilbuddet, og bestyrelsens holdning er anført i

fortsættelse af angivelsen af de enkelte elementer:1. Bestyrelsens holdning til købstilbuddet: Som det sammenfattes i afsnit 6,

anbefaler bestyrelsen at Købstilbuddet ikke accepteres af Selskabets

aktionærer.

2. Begrundelsen for bestyrelsens holdning: Bestyrelsens begrundelse er truffet

på baggrund af, at Selskabet, der jf. afsnit 4 med rimelighed kan opfattes som

gældfrit, antageligt vil opleve betragtelig værdistigning i de kommende år som

følge af den gunstige gældssituation og de afledte effekter heraf. Ydermere har

Selskabets hovedaktionær, Consolidated Holdings A/S, meddelt at Consolidated

Holdings A/S ikke ønsker at afhænde de af Consolidated Holdings A/S

kontrollerede aktier på de i Købstilbuddet varslede tilbudsvilkår, hvorfor

Købstilbuddet med al sandsynlighed bortfalder.

3. Bestyrelsens holdning til alle Selskabets interessenter, særligt

beskæftigelsen, og Tilbudsgivers strategiske planer for Selskabet og disses

sandsynlige konsekvens for beskæftigelsen og driftsstederne som omhandler

Købstilbuddet: Det fremgår af Tilbudsgivers Købstilbud, at det er Tilbudsgivers

forventning, at der ikke vil ske reduktioner i antallet af kundevendte

medarbejdere, men at der i de administrative funktioner må forventes at være et

vist overlap, der forventes at føre til visse reduktioner i antallet af

administrative medarbejdere. Endvidere fremgår det, at der er et vist

geografisk overlap mellem Tilbudsgivers og Selskabets driftssteder, hvorfor

Tilbudsgiver forventer at en accept af Købstilbuddet vil føre til konsolidering

de steder, hvor både Tilbudsgiver og Selskabet har kontor- og

driftsfaciliteter. Det er dermed bestyrelsens forventning, at en accept af

Købstilbuddet vil medføre væsentlige ændringer for en del af beskæftigelsen,

særligt i Danmark, hvor mere end 90 % af Tilbudsgivers omsætning genereres.

Samtidig må det forventes, at der vil ske ændringer i Selskabets strategiske

planer, idet EG Holding kun er repræsenteret i Danmark, Sverige og Norge.6. Konklusion til Selskabets aktionærer

På baggrund af ovenstående vurdering af Købstilbuddets fordele og ulemper samt

de øvrige forhold, der er beskrevet i denne vurdering som krævet i

Bekendtgørelsens § 14, har bestyrelsen enstemmigt, idet bestyrelsesformand Ib

Kunøe og bestyrelsesmedlem Sven Madsen har afstået fra at deltage i

behandlingen af tilbuddet på grund af inhabilitet, vurderet at Købstilbuddet

ikke er attraktivt for Selskabets aktionærer. Selskabets bestyrelse anbefaler

således at Købstilbuddet ikke accepteres af Selskabets aktionærer.3/8 2010 17:10 malurt 031727jeg forstår ikke hvorfor EG Holding overhovedet spilder tid og penge på dette dødsdømte projekt, udover at det forhindrer Kunøe i at give et købstilbud på under kurs 3,10.

Er der nogen, der har et bud på formålet?3/8 2010 17:22 akademikeren 231728Jeg må sige at jeg også synes situationen er ret speget.

Formålet kunne være at få adgang til bøgerne i due dilligence. Men ellers virker det som helt malplaceret midt i en emission at fremlægge et købstilbud, jeg tror faktisk ikke jeg har set det før. Og så en emission i 1,9. At de genfremsætter købstilbuddet d. 28 juli må anses alene at være af juridisk forpligtelse, da Kunøe allerede havde afvist det.

Bestyrelsens afvisning er da temmeligt tåget, at man ikke ønsker en sammenlægning af hensyn til beskæftigelsen. Og det i de administrative funktioner, kender ret få aktionærer der er glad for de administrative funktioner.

Men nu er Columbus så gældfrit, med en omsætning som præ finanskrise skal vi foranledes til at tro. Jeg synes bare det er mærkeligt at når de er gældfrie at de har behov for emission og hvis driften er positiv hvorfor skal de så overkapitaliseres nu. Likvider 99 mill gæld 51? Men de kunne jo have betalt gælden af med den gamle kasse.

Og hvordan skal hele Spillet omkring Gaardboe tænkes ind? Han anbefalede jo købstilbuddet...4/8 2010 14:39 Dygora 031765Jeg har prøvet at læse det nogle gange. Jeg kan ikke se, at de faktisk har en holdning til de konsekvenser det har for beskæftigelsen. De nævner, at det har konsekvenser men kommer ikke med nogen holdning til det.4/8 2010 15:01 akademikeren 031768Hej Dygora og velkommen til. Jeg læser det som om de bruger det som begrundelse for at afvise tilbuddet. Hvorfor skal de ellers liste det op?

Men hvorom altid er, skal bestyrelsen jo være ret sikker på den korte bane, på at de kan drive værdi ind i selskabet, ellers virker det noget hul i hovedet at sige nej til en takeover med 50% præmie5/8 2010 08:22 Dygora 031786Jeg synes allermest det lyder som om, at det er almindeligt at selskabet som der bliver budt på, kommer med en vurdering af de konsekvenser det vil have for selskabets interessenter, deriblandt medarbejdere, hvis buddet bliver accepteret. Men det er lidt gætteri fra min side. Jeg pointerer bare, at som jeg læser det, så tager de ikke holdning til det og dermed er udtrykket 'temmelig tåget' et lidt stærkt udtryk :−)

Og ja de kommer med nogle stærke udmeldinger på den korte bane. De nævner 'Allerede i år forventes indtjeningsniveauet at være tilbage på niveauet før finanskrisen'og det vil vel sige en EBITDA på 60,6 mio, hvilket er højere end de udmeldte meldinger for 2010, som lyder på 50 - 55 mio. Men det kan jo også være at de med 'indtjeningsniveauet' mener bundlinjen, jeg er lidt i tvivl.5/8 2010 08:43 akademikeren 031787Hvis de lever op til de forventninger så er den rigtigt nok meget meget billig på det her niveau. For det svarer til en p/e på 4 !5/8 2010 10:49 Dygora 031793Ja prisen er vist mest påvirket af Kunøes troværdighed og dernæst den historisk manglende evne til at tjene penge. For en p/e på 4 er vel pænt billigt for et IT selskab!
5/8 2010 10:54 akademikeren 031794Det er sindssygt billigt, hvis de har den vækst som IT firmaer typisk har. Selvom P/E på teknologi virksomheder trods alt er kommet ned fra deres 20-25 stykker. Intel er omkring 10, hvilket jeg finder hovedrystende billigt.3/8 2010 17:27 Kristensen 031729Hvis EG Holding mener der er gode perspektiver i selskabet og det passer ind i deres protefølje og strategi, så er det vel et forsøg værd. Men idet Kunøe tidligere har udtalt sig til dem, at han ikke er interesseret i at sælge sin andel, vækker det jo undren at EG Holding så gør de alligevel når hna alene kan sætte sig imod.4/8 2010 08:49 Lorca 031746Jeg overvejer at købe Columbus IT.
Måske et godt entry point ville være når den bryder SMA 50.

Som regel klare den slags virksomheder sig godt i højkonjunkturer, bla. fordi at efterspørgslen på ERP systemer er meget højere i en periode med høj vækst. Derfor kan det være et godt tidspunkt at gå ind i aktien nu hvor den er billig. På den anden siden kan det også være at man stadig kan få den billigt om et par år, hvis økonomien ikke rigtig er kommet op i gear igen til den tid.6/8 2010 09:03 akademikeren 031826Her er forventningerne fra Q1, Q2 er lige på trapperne...

Solidt Q1 2010

I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse af periodemeddelelser,
aflægger Columbus IT Partner A/S hermed periodemeddelelse for perioden 1. januar ? 31. marts 2010
(3 måneder).

Som beskrevet i årsregnskabsmeddelelsen har selskabet fortsat arbejdet med at udbygge fundamentet
for selskabets mere langsigtede succes inden for specifikt udvalgte industrier; detail, fødevarer og
projektorienteret produktion.

Selskabet har i perioden haft en omsætning på t.kr. 191.915 og et EBITDA på t.kr. 5.789, sammenlignet
med Q1 2009 er dette en fremgang i EBITDA på 43,8%.

Fremgangen skyldes en stærkt fokuseret salgsindsats mod ovennævnte hovedindustrier, samt et fortsat
fokus på kapacitet og omkostninger.

I forhold til samme periode sidste år er der væsentlig fremgang i USA, UK, Norge og Rusland.

Columbus IT Partner A/S forventer for hele 2010 fortsat en omsætning i niveauet DKK 890 mio. og et
EBITDA i niveauet DKK 50-55 mio. som udmeldt i årsregnskabsmeddelelsen den 29. marts 2010.6/8 2010 09:10 akademikeren 131828Her Columbus 2009 i hovedpunkter.

Og så et billed fra deres årsrapport. Jeg skal pointere at PI´s udvikling på ingen måde ligner det billed. Faktisk kender jeg intet software udvikling der ser sådan ud.

1. Omsætningen udgjorde i 2009 DKK 835,7 mio. (DKK
990,6 mio. i 2008), svarende til et fald på 16%. Justeret for
frasalg og valutakursudviklingen faldt omsætningen 6%.
Omsætningen er i overensstemmelse med de udmeldte
forventninger, jf. meddelelse nr. 9 af 22. september 2009.

2. Resultat før afskrivninger (EBITDA) udgjorde DKK 35,4
mio. (DKK 60,6 mio. i 2008), svarende til et fald på 42%
i forhold til 2008. Resultatet er i overensstemmelse med
de udmeldte forventninger.

3. Omsætningen i Norden blev på DKK 384 mio. i 2009 (DKK
380 mio. i 2008). Årets EBITDA blev på DKK 41,2 mio. (DKK
45,0 mio. i 2008).

4. Omsætningen i Vesteuropa blev på DKK 134 mio. i 2009
(DKK 180 mio. i 2008). Årets EBITDA blev på DKK 0,1 mio.
(DKK 6,7 mio. i 2008).

5. Omsætningen i Østeuropa blev på DKK 164 mio. i 2009
(DKK 226 mio. i 2008). Årets EBITDA blev på DKK 0,4 mio.
(DKK 12,9 mio. i 2008).

6. Omsætningen i Nord- og Sydamerika blev på DKK 96 mio.
i 2009 (DKK 170 mio. i 2008). Årets EBITDA blev på DKK
-2,0 mio. (DKK 13,6 mio. i 2008).

7. Koncernens softwareselskab To-Increase omsatte i 2009
for DKK 58 mio. (DKK 35 mio. i 2008). Årets EBITDA blev
på DKK 25,9 mio. (DKK 17,6 mio. i 2008). Resultatet i To-
Increase i 2009 er påvirket af salget af selskabets retail-
brancheløsning, RCM, til Microsoft for USD 5 mio., med
en fortjeneste på DKK 12 mio.

8. På baggrund af nedskrivningstest af goodwill og andre
langfristede aktiver har ledelsen i 2009 foretaget ned-
skrivninger af goodwill for i alt DKK 17,5 mio. vedrøre-
rende datterselskaberne i Frankrig, Litauen, Holland og
Polen.

9. Gennem en målrettet indsats omkring optimering af
pengestrømmene i koncernen er det lykkedes ? bl.a. gen-
nem en væsentlig forbedring af koncernens driftskapital
? at nedbringe den nettorentebærende gæld til DKK 4,5
mio. ved udgangen af 2009 (DKK 61,2 mio. ved udgangen
af 2008).

10. Koncernens egenkapital faldt i 2009 til DKK 232,2 mio.
(DKK 244,2 mio. i 2008), svarende til en egenkapitalandel
på 45,1% (43,6% ved udgangen af 2008).

11. Columbus IT vil fortsætte arbejdet i 2010 med at udbygge
fundamentet for selskabets mere langsigtede succes. Vi
forventer?status?quo?eller?svag?fremgang?i?efterspørgslen?
på koncernens hovedmarkeder, samt at branchen stadig
vil være præget af en vis overkapacitet i første halvår med
øget pres på priserne til følge. Som følge heraf forventer
Columbus IT en omsætning i niveauet DKK 890 mio. og
et EBITDA på DKK 50-55 mio.

Columbus, Columbus 2009 resultat, Columbus IT, EDB Gruppen, ERPsystemer, købstilbud, CMCO
6/8 2010 10:54 akademikeren 031832Lidt mere forventninger her:

I 2010 vil Columbus IT yderligere positionere sig som den
førende, globale Microsoft Business Solutions partner.
Det er Columbus IT?s formål at udvikle og implementere for-
retningsløsninger, der kan øge kundernes effektivitet, mar-
kedsposition og dermed lønsomhed. Derfor investeres der i
de kommende år i udvikling af komplette industrispecifikke
løsninger indenfor fødevareindustri, detailhandel og produ-
center af industrielt udstyr. Målsætningen er at tilbyde unikke
og komplette løsninger sammensat af Columbus IT?s egne
bran-cheløsninger fra To-Increase og Microsoft teknologier, så
standardsoftwaren understøtter 80-90% af kundens værdikæ-
de og primære forretningsprocesser med få kundetilpasninger.
Udviklingsarbejdet planlægges, udføres og koordineres i tæt
samarbejde med Microsoft Business Solutions management
team fra hovedkontoret i Redmond, USA.
Det forventes, at disse industriløsninger vil give Columbus
IT og To-Increase en betydelig konkurrencefordel som global
udbyder af software og services. På den baggrund investeres
der i en styrkelse af positionen i det nordamerikanske mar-
ked, der repræsenterer langt den største del af det globale
midt-marked for forretningsløsninger.
De omfattende investeringer afspejler kundernes efterspørg-
sel efter standard industriløsninger baseret på Microsoft
infrastruktur med et attraktivt pris-/ydelsespunkt. For
Columbus IT betyder det en mulighed for optimering af leve-
rancesystemet på tværs af landene. Samtidig giver standard
løsninger mulighed for betydelig global organisk vækst med
større indtjeningsmargin, og skalerbarhed ved opkøb.
Det er en målsætning at tilbyde internationale kunder
mulighed for global implementering af Columbus IT?s
industrispecifikke forretningsløsninger, og virksomheden
ønsker derfor at have kritisk masse i de væsentligste lande i
Nordamerika, Vesteuropa og Østeuropa.
Columbus IT forventer, at kunderne fortsat vil være tilbage-
holdende med IT-investeringer i første halvår af 2010, om
end virksomheden i slutningen af 2009 oplevede betydeligt
salg af projekter til såvel eksisterende som nye kunder i USA
og Rusland. I Vesteuropa var der moderat vækst, og i Øst-
europa er antallet af muligheder klart stigende, men tæt
knyttet til EU-tilskud.
Columbus IT forventer, at denne trend fortsætter gen-
nem første halvår 2010, og at tredje og fjerde kvartal bliver
ordrelukningskvartaler. Det er dog forventet, at kundernes
beslutningsdygtighed for underskrift af ordrer hænger tæt
sammen med de regionale og verdens økonomiske udsigter.
Columbus IT vil fortsætte arbejdet i 2010 med at udbygge fun-
damentet for selskabets mere langsigtede succes. Vi forventer
status quo?eller svag fremgang i efterspørgslen på samtlige?
markeder, samt at branchen stadig vil være præget af en vis
overkapacitet i første halvår med øget pres på priserne til
følge. Som følge heraf forventer Columbus IT en omsætning i
niveauet DKK 890 mio. og et EBITDA på DKK 50-55 mio.6/8 2010 10:06 Lorca 031829Columbus IT har brudt SMA 50 (50 dages glidende gennemsnit), så det ser jeg som et købssignal.6/8 2010 10:10 akademikeren 031830jeg ser det som et købssignal at du køber6/8 2010 11:37 Lorca 031833Jep, jeg med på vognen :)TRÅDOVERSIGT