Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Ulovlig indkaldelse til GF


9179 Gobe 28/4 2009 17:03
Oversigt

Det ser ikke ud til, at Topsil har problemer med deres indkaldelse til GF.

http://www.euroinvestor.dk/debat/debat.aspx?listno=2

Måske var generalforsamlingen heller ikke ulovlig i GES ?

Gobe28/4 2009 17:12 collersteen 09183nej, der står ikke noget om "elektronisk kommunikation" i GES' opdaterede vedtægter fra 11. februar 09
http://www.greentech.dk/?id=26628/4 2009 17:34 TDAE 09186Men er det ikke et lovkrav at meddele cvr.dk om indkaldelse til GF?28/4 2009 17:37 stengård 09187sådan blev det fortalt... det er ikke vedtægterne der afgør sagen (udover at der kn være nævnt at aktierne skal være noterede) loven står over vedtægterne - og den er åbenbart ikke blevet indarbejdet i proceduren hos GES (eller DSV, SANI eller GES)28/4 2009 17:40 collersteen 09189Men har du læst det svar på det kummerlige forum vedr. TPSL?
(det som Gobe forgæves har prøvet at linke til)

Plesner mener åbenbart at der kan dispenseres, hvis man har indført at man kommunikerer elektronisk med aktionærerne.

Det virker bare ikke videre logisk, for har man ihændehaveraktier ved selskabet jo ikke hvem man skal kommunikere til rent elektronisk.

Meget mærkligt firma/lov/EogS/Plesner.28/4 2009 18:02 stengård 09192
Topsil oplyser overfor aktionærer der spørger: at man har valgt at anvende den i aktieselskabslovens § 65b nævnte variant, nemlig at anvende "elektronisk kommunikation" mellem aktionærerne og selskabet

her er paragraf 65b:

§ 65 b. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne (elektronisk kommunikation) i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter i henhold til denne lov, jf. stk. 2 og 3. Elektronisk kommunikation kan således anvendes mellem selskabet og aktionærerne uanset eventuelle formkrav, som måtte være anført i bestemmelserne vedrørende de pågældende dokumenter og meddelelser, jf. dog stk. 5 og § 179.
Stk. 2. Af beslutningen efter stk. 1 skal det fremgå, hvilke meddelelser m.v. der er omfattet af beslutningen, og på hvilken måde elektronisk kommunikation skal eller kan anvendes. Af beslutningen skal det tillige fremgå, hvor aktionærerne kan finde oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.
Stk. 3. Generalforsamlingens beslutning efter stk. 1 og 2 skal optages i vedtægterne, jf. dog stk. 4. Bestemmelserne i § 78 finder anvendelse på beslutningen samt på ændringer heri.
Stk. 4. Selv om generalforsamlingen IKKE har besluttet at indføre elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne efter stk. 1, kan kommunikationen dog foregå elektronisk mellem selskabet og en eller flere aktionærer, hvis der mellem de pågældende er indgået aftale herom.
Stk. 5. Hvor det ved lov er foreskrevet, at selskabets meddelelser m.v. til aktionærer skal ske ved offentlig indkaldelse eller ved bekendtgørelse i Statstidende, kan den i stk. 1 nævnte adgang til at anvende elektronisk kommunikation IKKE træde i stedet for offentlig indkaldelse eller bekendtgørelse i Statstidende eller i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem, undtagen i de tilfælde, der er nævnt i § 34, stk. 2, og § 73, stk. 2, 3. pkt.
Stk. 6. Selskabet skal i den i stk. 1 og 4 nævnte situation anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Selskabet afholder selskabets egne udgifter ved elektronisk kommunikation.«

§ 34. Tegning af nye aktier skal ske på tegningslister, der underskrives af bestyrelsen, eller på genparter deraf. Tegningslisten skal indeholde generalforsamlingens beslutning om forhøjelse af aktiekapitalen. Ved tegningen skal vedtægterne og de i § 29, stk. 2, omhandlede dokumenter fremlægges. Omfattes aktietegningen af bestemmelserne i §§ 33 og 33 a, skal tillige de dokumenter, der er omhandlet i disse bestemmelser, fremlægges ved tegningen.
Stk. 2. Aktionærerne skal efter reglerne om indkaldelse til generalforsamling have underretning om tegningslistens fremlæggelse samt om den frist, inden for hvilken fortegningsretten skal udøves. Underretning skal tillige ske ved bekendtgørelse i Statstidende. Lyder samtlige aktier på navn, kan skriftlig underretning til de enkelte aktionærer træde i stedet for bekendtgørelsen i Statstidende.

Jeg synes bare ikke at det på nogen måde indikerer andet end at da Topsils aktier er ihændehaver aktier, vil indkaldelsen uanset §65b efter ordlyden i den bestemmelse skulle ske igennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem.

eller tager jeg fejl ?


28/4 2009 18:15 Insolvens 09199Det som Plesner skriver i notatet er:

Hvis der er valgt elektronisk kommunikation mellem selskab og aktionærer efter - hvilket skal være indført i vedtægterne - så finder bestemmelsen i ASL § 65 b anvendelse. Af denne bestemmelses stk. 5, fremgår en hovedregel om, at direkte elektronisk kommunikation ikke kan erstatte offentlige meddelelser. Men stk. 5 indeholder samtidig en undtagelse til denne hovedregel, som blandt andet lige præcis vedrører meddelelsen efter ASL § 73, stk. 2, 3. pkt., om indkaldelse via E&Ss system til generalforsamling.

Altså er der valgt elektronisk kommunikation, så medfører ASL § 65, stk. 5, at ASL § 73, stk. 2, 3. pkt., ikke finder anvendelse. Dermed skal der ikke gives meddelelse til E&S, hvis der er valgt elektronisk kommunikation.

Der er ikke tale om en normkonflikt mellem vedtægter og lov, men derimod om en direkte lovnormeret situation, hvor der findes en undtagelse i ASL § 65 b, stk. 5, til bestemmelsen i ASL § 73, stk. 2, 3. pkt.

Mvh.

Insolvens
28/4 2009 18:19 collersteen 09201Det bliver vel nærmest til en "ikke ikke" situation, hvor man siger at noget ikke kan træde istedet, undtagen i det tilfælde med ihændehaveraktier....

Sådan læser jeg det, og så er det vel egentlig godt nok.
Men dog ikke videre logisk.....

Hvad siger sidens førende grå jurister, revisorer m.v. ?

Her er hele loven
http://www.themis.dk/synopsis/index.asp?hovedramme=/s..28/4 2009 18:36 Insolvens 09204Og lidt fra de specielle lovbemærkninger til L 145 2002/2003 om § 65 b:

"...
Den foreslåede bestemmelse i § 65 b, stk. 5, indeholder nogle begrænsninger i adgangen til at indføre elektronisk kommunikation imellem selskabet og aktionærerne i de tilfælde, hvor det i loven er foreskrevet, at selskabets meddelelser m.v. til aktionærer skal ske ved offentlig indkaldelse eller ved bekendtgørelse i Statstidende. I sådanne tilfælde kan den ved lov anførte meddelelsesform ikke erstattes af elektronisk kommunikation, f.eks. offentliggørelse på selskabets hjemmeside, undtagen i de tilfælde, der er udtrykkeligt nævnt i § 65 b, stk. 5, dvs. aktieselskabslovens § 34, stk. 2, og § 73, stk. 2, 3. pkt.

Ved tegning af nye aktier i forbindelse med kapitalforhøjelse skal der efter aktieselskabslovens § 34, stk. 2, ske underretning om tegningslistens fremlæggelse og tegningsfristens længde ved bekendtgørelse i Statstidende, hvis selskabet har udstedt ihændehaveraktier. Med den foreslåede bestemmelse i § 65 b, stk. 5, kan det i vedtægterne bestemmes, at sådanne bekendtgørelser i Statstidende kan erstattes af meddelelse herom på eksempelvis selskabets hjemmeside. I så fald skal tegningsfristens længde efter § 32, stk. 1, nr. 4, beregnes fra datoen for meddelelsens indrykning på hjemmesiden. Da sådanne meddelelser udspringer af en generalforsamlingsbeslutning, som fremgår af generalforsamlingsprotokollen, forekommer det ubetænkeligt at give adgang til, at sådanne meddelelser alene gives elektronisk, f.eks. på selskabets hjemmeside eller andet medie med tilsvarende funktionalitet.
..."

Mvh.

Insolvens

Efter aktieselskabslovens § 73, stk. 2, 3. pkt., skal der ske offentlig indkaldelse til generalforsamling, hvis selskabet har udstedt ihændehaveraktier. Offentlig indkaldelse sker sædvanligvis ved indkaldelse i en række af de større danske dagblade. Med den foreslåede bestemmelse i § 65 b, stk. 5, kan det i vedtægterne bestemmes, at offentlig indkaldelse i dagblade kan erstattes af elektronisk indkaldelse til generalforsamling, f.eks. på selskabets hjemmeside. Det forekommer ubetænkeligt at give adgang til, at det i vedtægterne kan bestemmes, at indkaldelse til generalforsamling kan ske elektronisk, f.eks. på selskabets hjemmeside. I så fald bør tidspunktet for selskabets årlige generalforsamling dog fremgå af vedtægterne af hensyn til aktionærernes mulighed for at holde sig orienteret om, hvornår der vil ske indkaldelse hertil på selskabets hjemmeside. Det vil endvidere være muligt i vedtægterne at sondre imellem indkaldelse til ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling, hvis der skønnes at være behov herfor, således at indkaldelse til ordinær generalforsamling alene sker på hjemmesiden, mens indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling både sker på hjemmesiden og i nærmere angivne dagblade.

I andre tilfælde end ovennævnte tilfælde foreslås det, at elektronisk kommunikation ikke kan erstatte offentlig indkaldelse eller bekendtgørelse i Statstidende af meddelelser m.v. til aktionærer, hvor disse meddelelsesformer er foreskrevet i aktieselskabsloven eller i anden lovgivning. Som eksempler herpå kan nævnes aktieselskabslovens krav om bekendtgørelse i Statstidende i § 20 c vedrørende tvangsindløsning af minoritetsaktionærer, § 23 d vedrørende registrering i en værdipapircentral, § 24, stk. 3, vedrørende mortifikation af aktiebreve og § 40 vedrørende ikke-afhentede fondsaktier. I sådanne særlige tilfælde forekommer det betænkeligt at erstatte bekendtgørelsen i Statstidende med eksempelvis meddelelse på selskabets hjemmeside, da de pågældende aktionærer formentlig ikke er opmærksomme på deres rettigheder i de omhandlede selskaber. I denne forbindelse henledes opmærksomheden tillige på, at elektronisk kommunikation ikke kan erstatte den i loven foreskrevne meddelelsesform over for tredjemand, medmindre tredjemand har givet samtykke hertil som nævnt ovenfor.

Den foreslåede bestemmelse i § 65 b, stk. 5, er dog ikke til hinder for, at selskabet kan vælge både at offentliggøre de pågældende meddelelser m.v. som foreskrevet i de omhandlede bestemmelser i loven og på selskabets hjemmeside eller lignende. I så fald er det ikke nødvendigt at optage bestemmelse herom i vedtægterne.
28/4 2009 19:45 TDAE 09213"Den foreslåede bestemmelse i § 65 b, stk. 5, indeholder nogle begrænsninger i adgangen til at indføre elektronisk kommunikation imellem selskabet og aktionærerne i de tilfælde, hvor det i loven er foreskrevet, at selskabets meddelelser m.v. til aktionærer skal ske ved offentlig indkaldelse eller ved bekendtgørelse i Statstidende."

Det læser jeg som: § 65 b, stk. 5 begrænser muligheden for elektronisk kommunikation.

"I sådanne tilfælde kan den ved lov anførte meddelelsesform ikke erstattes af elektronisk kommunikation, f.eks. offentliggørelse på selskabets hjemmeside, undtagen i de tilfælde, der er udtrykkeligt nævnt i § 65 b, stk. 5, dvs. aktieselskabslovens § 34, stk. 2, og § 73, stk. 2, 3. pkt."

Det læser jeg som: Undtagelse fra reglen er (bl.a.) når selskabets aktier kan lyde på ihændehaveren. Da SKAL man (lovkrav) indkalde via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem.28/4 2009 20:58 Gobe 09223Hvorfor fanden virker det link ikke !?

Er de chikane fra EI's side ?
Kommer kun frem til selve Euroinvestor ! Fatter minus.

Elektronisk indkaldelse til GF er da sikkert udmærket, - men jeg
har ikke afleveret min mailadresse til Topsil og er rimelig sikker på
at mine 730,000 stk aktier er navnenoteret ! Ikke hørt en skid om
om GF fra den kant. Men følger selvfølgelig den løbende information fra
andre kanaler.

Gobe28/4 2009 21:05 collersteen 09226Inde på den kummerlige side skal du klikke på "link til indlæg" op til højre ved skribentnavnet, så åbnet indlægget vist i et nyt vindue, hvor du så får den direkte webadresse til indlægget.28/4 2009 21:10 Gobe 09229Nyt for mig, - og tak for info.

Gobe28/4 2009 21:22 collersteen 09233Jamen selv tak Gobe. Du kan gøre det godt igen ved lige at smide 1-3 mio stk. GES på bogen, så vi kan få en hyggelig generalforsamling i den rigtige ånd.28/4 2009 18:05 TDAE 09195Genfandt hvad jeg ledte efter fra Aktieselskabslovens kapitel 10 (Generalforsamling)!

Donlupo sendte følgende til Sonku som postede det i tråden
'GES Generalforsamling - hvad foregår der?'
http://www.proinvestor.dk/index.php?p=debat&postid=8714

--- KLIP ---
§73, stk 2, pktm 1-3:

Stk. 2. Indkaldelsen skal ske i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. Indkaldelse skal dog ske skriftligt til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Kan selskabets aktier lyde på ihændehaveren, skal indkaldelsen ske i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem.
--- PILK ---

Altså ingen vej udenom, selvom virksomheden ikke har implementeret det i vedtægterne endnu. Det er lov!28/4 2009 18:13 stengård 09198sådan læser jeg det også... men Plesner er jo trods alt ikke hvem som helst..28/4 2009 20:11 malurt 09217Det er utroligt, hvilket opklaringsarbejde I her lægger for dagen. Logiken er ikke nem at få øje på og bestemmelserne om elektronisk kommunikation er indført efter min studentertid.

Med alt det fortolkningsbøvl forstår jeg nu bedre, at aktionærforeningen var modstander, dengang Nordic Tankers ville indføre bestemmelser om elektronisk kommunikation i vedtægterne.

Som jeg fortolker al den dokumentation i har frembragt er jeg ikke i tvivl om, at selskaber, der optaget bestemmelser om elektronisk kommunikation med aktionærerne er fritaget for at offentliggøre generalforsamlingsindkaldelser på cvr.

Forsåvidt angår børsnoterede selskaber er der ingen logik i bestemmelserne, da de også skal offfentliggøre generalforsamlingsindkaldelser via børsmeddelelser, der samtidig offentliggøres på Finanstilsynets side om selskabsmeddelelser.

I DSVs vedtægter kan jeg iøvrigt ikke finde nogen bestemmelser om elektronisk kommunikation med aktionærerne. Den sag vil jeg lige følge op på i den anden tråd om dette emne.28/4 2009 21:18 Gobe 09232http://www.euroinvestor.dk/Debat/debat.aspx?Listno=2&..

Det her link skulle vist være bedre.

Gobe1/5 2009 14:27 Ders 09728Dejligt at være på et site med udelukkende seriøse svar!

Det er vist tid til at flytte fokus herover istedet :) Ha' en god dag

/DersTRÅDOVERSIGT